Desde eTIC poñemos en marcha e xestionamos solucións integrais de formación e desenvolvemento para entidades públicas e privadas. Ofrecemos os nosos servizos cunha visión global, o que denominamos formación 360 grados. En función das necesidades dos nosos clientes podemos desenvolver un proxecto no seu conxunto ou ben só as partes que necesite.

 

Os servizos que ofrecemos son:

• Consultoría
• Xestión da formación
• Produción de contidos formativos
• Deseño pedagóxico e creación de contornos de formación para o elearning
• Apoio tecnolóxico para a formación
• Formación de formadores e titores virtuais
• Impartición e o titorización de accións formativas
• Avaliación e auditoría da formación

Consultoría

 

Xestión da formación


A consultoría de formación é un servizo estratéxico de apoio ás organizacións para atopar unha solución personalizada ás súas necesidades e intereses. Ás veces, as organizacións –públicas ou privadas– teñen identificadas as súas necesidades formativas pero atopan dificultades para confeccionar propostas e/ou proxectos, ou á inversa. Desde o noso servizo de consultoría ofrecemos a posibilidade de crear, de forma conxunta, toda a fase previa ao desenvolvemento da formación, é dicir, tanto a detección de necesidades como o deseño do proxecto formativo.

En eTIC estamos especializados en:

• Estudo e detección de necesidades de formación
• Deseño de proxectos, propostas e accións de mellora no ámbito da formación presencial (indoor e outdoor) e a distancia.
• Creación de solucións formativas por elearning , BLearning e MLearning.
• Avaliación dos resultados.

 


eTIC ofrece servizos de xestión integral de plans de formación privados e subvencionados en todas as súas modalidades:

• Presencial (indoor-outdoor)
• A distancia
• eLearning
• Blearning
• Mlearning

A finalidade é ofrecer unha asistencia técnica con servizos de apoio parcial ou completo ás organizacións na preparación, execución e xustificación dos seus cursos ou plans de formación.

   

Deseño pedagóxico e creación de contornos de formación para eLearning

Produción de contidos formativos

 


A formación necesita duns materiais didácticos de apoio deseñados e/ou seleccionados en función dos obxectivos desta. Isto é especialmente importante na formación a distancia para garantir o éxito da acción formativa. O proceso de produción dos contidos que facemos desde eTIC consta de dúas fases, o deseño e a produción. Na fase de deseño dos contidos elaboramos o plan de obra e a pauta de autoría. Na segunda fase seguimos un proceso de produción coidadoso que podemos separar en diferentes pasos:

  1. Seguimento do proceso de elaboración, guionización, revisión pedagóxica dos contidos, regreso do informe de revisión ao autor, correccións de autor.
  2. Corrección ortotipográfica e de estilo e preparación dos orixinais por maqueta.
  3. Maquetación dos contidos e testeo e/ou galerada.

Con este proceso de produción, que contempla calquera tipo de contido (papel, web, multimedia, vídeo...),asegurámonos de que os contidos que elaboramos son adecuados para a acción formativa e axudarán a lograr os obxectivos suscitados.

 
 


Todos os proxectos, accións formativas e espazos de aprendizaxe formal necesitan dunha “mirada pedagóxica”, dunha reflexión sobre o obxectivo final e sobre as competencias a adquirir para asegurar que os usuarios da formación aprendan, pois o simple feito de dominar a materia ou ser competente tecnoloxicamente non nos asegura o éxito.

A reflexión e combinación de recursos e contidos, as estratexias didácticas con actividades de todo tipo, os estilos de titoría e as pautas de dinamización, as temporizacións adecuadas... é o que nos asegurará que o deseño do noso contorno de aprendizaxe virtual responda á finalidade formativa definida previamente.

Os profesionais de eTIC temos unha ampla experiencia neste ámbito en formación para o emprego “in company ” e continúa en administracións públicas.

 

Soporte tecnolóxico para a formación

 

Formación de formadores e titores virtuais


A tecnoloxía é un instrumento indispensable dentro do campo da formación. En ocasións as entidades non dispoñen de profesionais ou de medios propios para implantar e/ou xestionar o apoio tecnolóxico adecuado que cubra as súas necesidades.

Desde eTIC proporcionamos os recursos humanos e materiais para a identificación, implementación e/ou conservación de solucións tecnolóxicas tales como: aulas virtuais, contornos virtuais de aprendizaxe, comunidades de prácticas, repositorios de información, etc.

 


Dominar unha materia non nos asegura ser competentes para transmitila nun en torno de formación. En eTIC estamos especializados na formación de docentes en modalidade presencial e a distancia, así como en recursos tecnolóxicos para a formación.

De entre os cursos que impartimos habitualmente podemos destacar:

• Certificado de profesionalidade SSCF10 Docencia da formación profesional para o emprego.
• Formación de titores virtuais.
• Metodoloxía de formación aberta e a distancia.
• Formación en moodle.
• Aplicacións e recursos educativos para docentes.

Impartición e titorización de accións formativas

   
 

Avaliación e auditoría da formación


Impartimos formación nas modalidades presencial, distancia, elearning, BLearning e MLearning.

Estamos especializados nas seguintes áreas:

• NNTT aplicadas á formación.
• Formación en xestión e utilización de contornos virtuais.
• Entorno virtual de aprendizaxe moodle.
• Informática e ofimática.
• Aplicacións e recursos educativos en liña.
• Produción de vídeo e multimedia.
• Formación de técnicos e xestores de formación.
• Competencias 2.0.
• Habilidades comunicativas e sociais.
• Orientación e inserción laboral.

Contamos, ademais, coa colaboración dun equipo de expertos docentes que amplían estas especialidades cubrindo así as principais áreas do ámbito profesional.

 


A avaliación da formación é unha mirada 360 grados a todo aquilo que forma parte de calquera proceso de formación:

• Os elementos (organización, instalacións, recursos, procesos didácticos e administrativos, etc.).
Os momentos (antes, durante e despois).
• As persoas (xestores, docentes, participantes, etc.).

Esta avaliación pódese realizar de forma interna, definindo o plan de formación, ou de forma externa, programando un proceso de auditoría.

Os profesionais de eTIC somos expertos no deseño e execución de estratexias e ferramentas para a avaliación formativa de accións, plans e proxectos desde as dúas perspectivas e cun alcance parcial ou global.