Des d'eTIC Factoria de Formació posem en marxa i gestionem solucions integrals de formació i desenvolupament per a entitats públiques i privades. Oferim els nostres serveis amb una visió global, allò que anomenem formació 360º. En funció de les necessitats dels nostres clients podem desenvolupar un projecte en el seu conjunt o bé només les parts que necessiti.

 

Els serveis que oferim són:

• Consultoria
• Gestió de la formació
• Producció de continguts formatius
• Disseny pedagògic i creació d’entorns de formació per eLearning
• Suport tecnològic per a la formació
• Formació de formadors i tutors virtuals
• Impartició i tutorització d’accions formatives
• Avaluació i auditoria de la formació

Consultoria

 

Gestió de la formació


La consultoria de formació és un servei estratègic de suport a les organitzacions per trobar una solució personalitzada per a les seves necessitats i interessos. A vegades, les organitzacions –públiques o privades– tenen identificades les seves necessitats formatives però tenen dificultats per confeccionar propostes i/o projectes, o a l’inrevés. Des del nostre servei de consultoria oferim la possibilitat de crear, de forma conjunta, tota la fase prèvia al desenvolupament de la formació, és a dir, tant la detecció de necessitats com el disseny del projecte formatiu.

A eTIC Factoria de Formació estem especialitzats en:

• Estudi i detecció de necessitats de formació
• Disseny de projectes, propostes i accions de millora en l’àmbit de la formació presencial (indoor i outdoor) i a distància
• Creació de solucions formatives per eLearning, BLearning i MLearning
• Avaluació dels resultats

 


eTIC Factoria de Formació ofereix serveis de gestió integral de plans de formació privats i subvencionats en totes les seves modalitats:

• Presencial (indoor-outdoor)
• A distància
• eLearning
• Blearning
• Mlearning

La finalitat és oferir una assistència tècnica amb serveis de suport parcial o complet a les organitzacions en la preparació, execució i justificació del seus cursos o plans de formació.

   

Disseny pedagògic i creació d'entorns de formació per eLearning

Producció de continguts formatius

 


La formació necessita d’uns materials didàctics de suport dissenyats i/o seleccionats en funció dels objectius d’aquesta. Això és especialment important en la formació a distància per garantir l’èxit de l’acció formativa. El procés de producció dels continguts que fem des d’eTIC Factoria de Formació consta de dues fases, el disseny i la producció. A la fase de disseny dels continguts elaborem el pla d’obra i la pauta d’autoria. A la segona fase seguim un procés de producció curós que podem separar en diferents passos:

  1. Seguiment del procés d’elaboració, guionització, revisió pedagògica dels continguts, retorn de l’informe de revisió a l’autor, correccions d’autor.
  2. Correcció orto-tipogràfica i d’estil i preparació dels originals per maqueta.
  3. Maquetació dels continguts i testeig i/o galerada.

Amb aquest procés de producció, que contempla qualsevol tipus de contingut (paper, web, multimèdia, vídeo...), ens assegurem que els continguts que elaborem són adequats per a l’acció formativa i ajudaran a assolir els objectius plantejats. Amb aquest procés creem continguts, entre altres, per a editorials, universitats i centres de formació ocupacional.

 
 


Tots els projectes, accions formatives i espais d’aprenentatge formal necessiten d’una “mirada pedagògica”, d’una reflexió sobre l’objectiu final i sobre les competències adquirir per assegurar que els usuaris de la formació aprenguin, doncs el simple fet de dominar la matèria o ser competent tecnològicament no ens assegura l’èxit.

La reflexió i combinació de recursos i continguts, les estratègies didàctiques amb activitats de tot tipus, els estils de tutoria i les pautes de dinamització, les temporitzacions adequades... són el que ens assegurarà que el disseny del nostre entorn d’aprenentatge virtual respongui a la finalitat formativa definida prèviament.

Els professionals d’eTIC Factoria de Formació tenim una amplia experiència en aquest àmbit en formació per a l’ocupació in company i continua en administracions públiques.

 

Suport tecnològic per a la formació

 

Formació de formadors i tutors virtuals


La tecnologia és un instrument indispensable dins del camp de la formació. En ocasions les entitats no disposen de professionals o de mitjans propis per implantar i/o gestionar el suport tecnològic adequat que cobreixi les seves necessitats.

Des d’eTIC Factoria de Formació proporcionem els recursos humans i materials per a la identificació, implementació i/o conservació de solucions tecnològiques tals com: aules virtuals, entorns virtuals d’aprenentatge, comunitats de pràctiques, repositoris d’informació, etc.

 


Dominar una matèria no ens assegura ser competents per transmetre-la en un entorn de formació. A eTIC Factoria de Formació estem especialitzats en la formació de docents en modalitat presencial i a distància, així com en recursos tecnològics per a la formació.

D’entre els cursos que impartim habitualment podem destacar:

• Certificat de professionalitat SSCF10 Docència de la formació professional per a l’ocupació
• Formació de formadors
• Formació de tutors virtuals
• Metodologia de formació oberta i a distància
• Formació en moodle
• Aplicacions i recursos educatius per docents

Impartició i tutorització d'accions formatives

   
 

Avaluació i auditoria de la formació


Impartim formació en les modalitats presencial, distància, eLearning, BLearning i MLearning.

Estem especialitzats en les següents àrees:

• NNTT aplicades a la formació
• Formació en gestió i utilització d’entorns virtuals
• Entorn virtual d’aprenentatge moodle
• Informàtica i ofimàtica
• Aplicacions i recursos educatius en línia
• Producció de vídeo i multimèdia
• Formació de tècnics i gestors de formació
• Competències 2.0
• Habilitats comunicatives i socials
• Orientació i inserció laboral

Comptem, a més, amb la col·laboració d’un equip d’experts docents que amplien aquestes especialitats cobrint així les principals àrees de l’àmbit professional.

 


L’avaluació de la formació és una mirada 360 graus a tot allò que forma part de qualsevol procés de formació:

• Els elements (organització, instal·lacions, recursos, processos didàctics i administratius, etc.)
Els moments (abans, durant i després)
• Les persones (gestores, docents, participants, etc.)

Aquesta avaluació es pot realitzar de forma interna, definint el pla de formació, o de forma externa, programant un procés d’auditoria.

Els professionals d’eTIC Factoria de Formació som experts en el disseny i execució d’estratègies i eines per l’avaluació formativa d’accions, plans i projectes des de les dues perspectives i amb un abast parcial o global.